Шуме

Газдинска јединица „Општинске шуме Велико Градиште“ састављена је од појединачних комплекса шума и шумског земљишта расутих по читавој површини општине Велико Градиште. Према подели на шумска подручја ова Газдинска јединица припада Севернокучајском шумском подручју.

По свом саставу шума има: багрем као најзаступљенију врсту, цер, црни бор, храст, граб, липа и др.
Према административној подели налази се на територији општине Велико Градиште и у атару КО ВеликоГрадиште, Острово, Кисиљево, Пожежено, Кусиће, Триброде, Печаница, Сираково, Бискупље, РамЗатоње. Укупно шуме и шумско земљиште у поседу општине је око 291.13 хектара, осталим шумама на територији општине, газдује Србија шуме – Шумска управа Пожаревац.

У Газдинској јединици “Општинске шуме Велико Градиште“ врше се превентивне мере заштите шума како је и планирано у складу са Законом о шумама и Основом газдовања шумама (2013-2022). на коју је дало сагласност Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме.

Те мере су следеће:

– Чување шума од бесправног коришћења и заузимања
– Праћење стања о евентуалним појавама сушења шума и каламитетима инсеката
– Праћени су процеси ерозије земљишта у одељењима где је ерозија земљишта присутна у овој Газдинској јединици.
– Заштита шума од пожара ( постављене су табле упозорења о опасности од пожара) и појачан надзор у критичном периоду пролеће,лето и рана јесен.
– Забрана пашарења на површинама где је процес обнављања у току и у шумским културама све док оне не прерасту критичну висине када им стока не може оштетити врхове.
– Успостављање шумског реда
Ово су превентивне мере,јер за репресивне мере заштите шума у овом периоду није било потребе.

Депонија

Депонија (одлагалиште), се налази на локацији од око 3км од Великог Градишта. Простор за ову намену није ограђен, користи се од 1991. године и обухвата површину од око 4 хектара.
Сакупљање комуналног отпада се обавља на целој територији општине Велико Градиште у свим насељеним местима. Како у граду тако и у селима и викенд насељу Бели Багрем и Сребрно језеро постављени су контејнери и канте за прикупљање комуналног отпада. Сакупљање транспорт и одлагање комуналног отпада се врши по Програму активности сакупљања отпада и одржавања хигијене јавних површина у општини Велико Градиште, кога израђује предузеће које обавља поменуте комуналне делатности,а кога усваја Општинско веће Општине Велико Градиште. Сакупљени отпад без прехтодног одвајања се транспортује до одлагалишта, где се поравнава и покрива инертним материјалом.
Свакодневно радник ЈКП „Дунав“ контролише стање на одлагалишту и предузима потребне радње у вези њеног одржавања. Повремену контролу врше радници општинске комуналне инспекције.