Сходно члану 23. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 87/2018), а у вези са прикупљањем података о личности приликом попуњавања захтева, жалбе или приговора сачињавања различитих уговора, ЈКП “Дунав Велико Градиште“, са седиштем у Великом Градишту, ул. Сремска бр. 1, МБ 20755156, ПИБ: 107204851, као руковалац подацима, даје следеће обавештење о обради података о личности:

1) Подаци о руковаоцу

Правно лице: ЈКП “Дунав Велико Градиште“.

Адреса: Сремска бр. 1, Велико Градиште

Матични број: 20755156

телефон: 012/662-722 и 0800/390-009

Именовано лице за заштиту података о личности:

У склопу имплементације стандард заштите података о личности које прописује Закон Руковалац је именовао лице за заштиту података о личности којем се можете обратити са свим питањима и захтевима у вези са обрадом Ваших података о личности на следећу адресу:

Име и презиме: Мирјана Миловановић

Е- маил:

Бр. тел.: 012/662-722 и 0800/390-009

2) Сврха прикупљања и обраде података

ЈКП “Дунав Велико Градиште“ обрађује податке о личности корисника услуга у обиму који је неоходан за обављање комуналних делатности за чије је обављање основано ово предузеће и креирања базе података корисника комуналних услуга, купаца и добављача, а све у складу са Законом о комуналним делатностима, односно у циљу пружања комуналних услуга, у циљу спровођења контроле и адекватног процесуирања свих захтева лица на које се подаци односе, ради наплате потраживања, ради покретања и вођења спорова, у циљу евиденције поднетих захтева и у друге сврхе које су у директној вези са обављањем делатности за које је основано ЈКП “Дунав Велико Градиште“.

3) Начин коришћења података

ЈКП “Дунав Велико Градиште“ податке о личности прикупља приликом попуњавања уговора, захтева, жалби или приговора непосредно од лица на која се ти подаци односе и предметне податке обрађује на основу члана 12, став 1, тачка 5 Закона о заштити података о личности.

ЈКП “Дунав Велико Градиште“ прикупља следеће податке о личности: име и презиме, ЈМБГ, пребивалиште, адреса за пријем поште, адреса за пријем електронске поште, контакт телефон.

Прикупљени подаци о личности се користе искључиво у сврхе обављања комуналне делатности, потребе наплате извршених услуга, решавања захтева корисника, као и решавања по жалбама и приговорима корисника.

4) Лица која користе податке

Податке о личности обрађују лица запослена у ЈКП “Дунав Велико Градиште“ на пословима вршења комуналних услуга, наплате, обраде и решавања по захтевима, жалбама и приговорима, у складу са законом и интерним правним актима.

5) Правни основ за прикупљање и обраду података

Правни основ за прикупљање и обраду података о личности је Закон о комуналним делатностима, Закон о извршењу и обезбеђењу, са подзаконским актима, као и интерни правни акти, Одлуке и Решења надлежних органа, као и други Закони и подзаконски правни акти, релевантни за решавање по захтевима корисника. Прикупљање података од уговрача, подносиоца захтева, жалбе или приговора је законска обавеза и неопходан је услов за решавање по наведеним захтевима.

6) Подаци о примаоцима података о личностима

ЈКП “Дунав Велико Градиште“, у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима, у обављању послова сарађује са полицијом и комуналном инспекцијом, а сарадња нарочито обухвата: међусобно обавештавање, размену информација, размену података, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности од значаја за обављање комуналне делатности. ЈКП “Дунав Велио Градиште“ ради извршавања послова из своје надлежности и наплате накнаде за извршену комуналну услугу након истека рока утврђеног за плаћање доставља податке ради покретања поступка пред надлежним органима због неизвршења законом утврђених обавеза од стране корисника услуга.

7) Рок чувања података

Рок чувања података о личности које обрађује ЈКП “Дунав Велико Градиште“ може бити одређен законом или актом донетим на основу закона, уговором или самом сврхом и потребом обраде података. Подаци о корисницима чувају се у року који је неопходан за остваривање сврхе обраде. Податке који се обрађују искључиво на основу пристанка ЈКП „Дунав Велико Градоште“ ће обрађивати и чувати док се не оствари сврха обраде, односно до опозива пристанка.

8) Права лица чији се подаци о личности обрађују

У складу са Законом, лица чији се подаци о личности обрађују, имају следећа права:

Лице на које се подаци односе има право да од ЈКП “Дунав Велико Градиште“ захтева информацију о томе да ли обрађује његове податке о личности, приступ тим подацима, као и информације прописане Законом.

Право да се његови нетачни подаци о личности без непотребног одлагања исправе. У зависности од сврхе обраде, лице на које се подаци односе има право да своје непотпуне податке о личности допуни.

Право на брисање података о личности под условима прописаним Законом.

Лице на које се подаци односе има право да се обрада његових података о личности ограничи од стране ЈКП “Дунав Велико Градиште“ ако је испуњен један од случајева прописаним Законом.

Право на преносивост података под условима прописаним Законом.

Право да се на њега не примењује одлука донета искључиво на основу аутоматизоване обраде, укључујући и профилисање, ако се том одлуком производе правне последице по то лице или та одлука значајно утиче на његов положај, а све у складу са Законом.

Право на информацију о томе да ли је давање података о личности законска или уговорна обавеза или је давање података неопходан услов за закључење уговора, као и о томе да ли лице на које се подаци односе има обавезу да да податке о својој личности и о могућим последицама ако се подаци не дају.

Уколико се обрада заснива на пристанку, лице на које се подаци односе има право да опозове пристанак у сваком тренутку. Опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде која је вршена на основу пристанка пре опозива.

9) Право на притужбу Поверенику

Лице на које се подаци односе има право да поднесе притужбу Поверенику, ако сматра да је обрада података о његовој личности извршена супротно одредбама Закона. Подношење притужбе Поверенику не утиче на право овог лица да покрене друге поступке управне или судске заштите.

10) Безбедност информација

ЈКП “Дунав Велико Градиште“ у свом пословању поштује стандарде који се односе на заштиту и безбедност информација, што говори о томе да ово предузеће послује са пословним процесима на бази принципа сигурности и да је пословна политика усмерена на стална побољшавања у систему менаџмента за безбедност информација, да се према информацијама и подацима поступа одговорно, као и да се они користе и дистрибуирају професионално и сигурно.

Пристанак за обраду података о личности ОБРАЗАЦ

Пристанак за обраду података о личности ОБРАЗАЦ