ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл.гласник“, бр. 18/2016

Јавно достављање

Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Документ број 1852-2023 – УР ДИД Милановић, Видосава Милановић

Обавештење о могућности обуставе комуналне услуге водоснабдевања

Документ број 1719-2023 – Ненад Јовановић

Обавештење о могућности обуставе комуналне услуге водоснабдевања

Документ број 1850-2023 – Јовановић Душан

Обавештење о могућности обуставе комуналне услуге водоснабдевања

Документ број 1849-2023 – Stepić Jean Pierre Aleksandar

Обавештење о могућности обуставе комуналне услуге водоснабдевања

Ћирилица Latinica