Делатност сектора водовод и канализација је производња, снабдевање хигијенски и бактериолошки исправном водом за пиће, као и прикупљање и одвођење отпадних и атмосферских вода.

Водоизвориште Јелак – Смонице

Лоцирано на левој обали реке Пек,потиче из пориода другог Светског рата. Од пре пар година уређено је ново постројење које је једно од савременијих у Србији. Резервоар је од 1000 m3, у експлоатацији су један копани бунар и четири бушена бунара.

Контролу квалитета воде врши Завод за јавно здравље Пожаревац.
Количина воде задовољава потребе становника Великог Градишта, Белог Багрема, Кусића и Пожежена.

Сеоски водоводи

На осново Одлуке Скупштине Општине Велико Градиште о поверавању комуналне делатности снабдевања водом за пиће у насељима Триброде, Кумане, Тополовник, Царевац, Средњево, Печаница, Камијево. Директор ЈКП “Дунав Велико Градиште“ и председници Савета Месне заједнице Кумане и Царевац су потписали решење о преузимању водовода у тим насељима.
Поступак преузимања осталих сеоских водовода је у току.

Преузимањем водовода ЈКП “Дунав Велико Градиште“ је преузело и обавезе:

• Провере квалитета воде
• Поправку и реконструкцију бунара и резервоара као и самих објеката по селима, где је то потребно и редовно одржавање ових објеката
• Трошкови електричне енергије за сеоска водоизворишта
• Трошкови очитавања стања водомера на терену
• Трошкови штампе и дистрибуције рачуна
• Евентуални трошкови отклањања кварова и интервенција на водоводној мрежи по насељима

Ови трошкови би се у почетку, до успостављања система редовне наплате воде по селима, финансирали из редовног пословања ЈКП “Дунав Велико Градиште“, с тим што ће се настојати да се у што краћем року успостави систем редовне наплате воде по селима.

Грађани се ЈКП „Дунав Велико Градиште“ могу обратити због нестанка воде, слабог притиска у водоводној мрежи, квалитета воде, разних кварова на водоводној и канализационој мрежи, загушење сливника, канализационе мреже, замена водомера или постављања нових, рекламације због високог просека утрошене воде или износа рачуна.
Ценовник
Поставите питање