Šume

Gazdinska jedinica „Opštinske šume Veliko Gradište“ sastavljena je od pojedinačnih kompleksa šuma i šumskog zemljišta rasutih po čitavoj površini opštine Veliko Gradište. Prema podeli na šumska područja ova Gazdinska jedinica pripada Severnokučajskom šumskom području.

Po svom sastavu šuma ima: bagrem kao najzastupljeniju vrstu, cer, crni bor, hrast, grab, lipa i dr.
Prema administrativnoj podeli nalazi se na teritoriji opštine Veliko Gradište i u ataru KO VelikoGradište, Ostrovo, Kisiljevo, Požeženo, Kusiće, Tribrode, Pečanica, Sirakovo, Biskuplje, RamZatonje. Ukupno šume i šumsko zemljište u posedu opštine je oko 291.13 hektara, ostalim šumama na teritoriji opštine, gazduje Srbija šume – Šumska uprava Požarevac.

U Gazdinskoj jedinici “Opštinske šume Veliko Gradište“ vrše se preventivne mere zaštite šuma kako je i planirano u skladu sa Zakonom o šumama i Osnovom gazdovanja šumama (2013-2022). na koju je dalo saglasnost Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume.

Te mere su sledeće:

– Čuvanje šuma od bespravnog korišćenja i zauzimanja
– Praćenje stanja o eventualnim pojavama sušenja šuma i kalamitetima insekata
– Praćeni su procesi erozije zemljišta u odeljenjima gde je erozija zemljišta prisutna u ovoj Gazdinskoj jedinici.
– Zaštita šuma od požara ( postavljene su table upozorenja o opasnosti od požara) i pojačan nadzor u kritičnom periodu proleće,leto i rana jesen.
– Zabrana pašarenja na površinama gde je proces obnavljanja u toku i u šumskim kulturama sve dok one ne prerastu kritičnu visine kada im stoka ne može oštetiti vrhove.
– Uspostavljanje šumskog reda
Ovo su preventivne mere,jer za represivne mere zaštite šuma u ovom periodu nije bilo potrebe.

Deponija

Deponija (odlagalište), se nalazi na lokaciji od oko 3km od Velikog Gradišta. Prostor za ovu namenu nije ograđen, koristi se od 1991. godine i obuhvata površinu od oko 4 hektara.
Sakupljanje komunalnog otpada se obavlja na celoj teritoriji opštine Veliko Gradište u svim naseljenim mestima. Kako u gradu tako i u selima i vikend naselju Beli Bagrem i Srebrno jezero postavljeni su kontejneri i kante za prikupljanje komunalnog otpada. Sakupljanje transport i odlaganje komunalnog otpada se vrši po Programu aktivnosti sakupljanja otpada i održavanja higijene javnih površina u opštini Veliko Gradište, koga izrađuje preduzeće koje obavlja pomenute komunalne delatnosti,a koga usvaja Opštinsko veće Opštine Veliko Gradište. Sakupljeni otpad bez prehtodnog odvajanja se transportuje do odlagališta, gde se poravnava i pokriva inertnim materijalom.
Svakodnevno radnik JKP „Dunav“ kontroliše stanje na odlagalištu i preduzima potrebne radnje u vezi njenog održavanja. Povremenu kontrolu vrše radnici opštinske komunalne inspekcije.