Shodno članu 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 87/2018), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti prilikom popunjavanja zahteva, žalbe ili prigovora sačinjavanja različitih ugovora, JKP “Dunav Veliko Gradište“, sa sedištem u Velikom Gradištu, ul. Sremska br. 1, MB 20755156, PIB: 107204851, kao rukovalac podacima, daje sledeće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti:

1) Podaci o rukovaocu

Pravno lice: JKP “Dunav Veliko Gradište“.

Adresa: Sremska br. 1, Veliko Gradište

Matični broj: 20755156

telefon: 012/662-722 i 0800/390-009

Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti:

U sklopu implementacije standard zaštite podataka o ličnosti koje propisuje Zakon Rukovalac je imenovao lice za zaštitu podataka o ličnosti kojem se možete obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti na sledeću adresu:

Ime i prezime: Mirjana Milovanović

E- mail:

Br. tel.: 012/662-722 i 0800/390-009

2) Svrha prikupljanja i obrade podataka

JKP “Dunav Veliko Gradište“ obrađuje podatke o ličnosti korisnika usluga u obimu koji je neohodan za obavljanje komunalnih delatnosti za čije je obavljanje osnovano ovo preduzeće i kreiranja baze podataka korisnika komunalnih usluga, kupaca i dobavljača, a sve u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima, odnosno u cilju pružanja komunalnih usluga, u cilju sprovođenja kontrole i adekvatnog procesuiranja svih zahteva lica na koje se podaci odnose, radi naplate potraživanja, radi pokretanja i vođenja sporova, u cilju evidencije podnetih zahteva i u druge svrhe koje su u direktnoj vezi sa obavljanjem delatnosti za koje je osnovano JKP “Dunav Veliko Gradište“.

3) Način korišćenja podataka

JKP “Dunav Veliko Gradište“ podatke o ličnosti prikuplja prilikom popunjavanja ugovora, zahteva, žalbi ili prigovora neposredno od lica na koja se ti podaci odnose i predmetne podatke obrađuje na osnovu člana 12, stav 1, tačka 5 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

JKP “Dunav Veliko Gradište“ prikuplja sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, JMBG, prebivalište, adresa za prijem pošte, adresa za prijem elektronske pošte, kontakt telefon.

Prikupljeni podaci o ličnosti se koriste isključivo u svrhe obavljanja komunalne delatnosti, potrebe naplate izvršenih usluga, rešavanja zahteva korisnika, kao i rešavanja po žalbama i prigovorima korisnika.

4) Lica koja koriste podatke

Podatke o ličnosti obrađuju lica zaposlena u JKP “Dunav Veliko Gradište“ na poslovima vršenja komunalnih usluga, naplate, obrade i rešavanja po zahtevima, žalbama i prigovorima, u skladu sa zakonom i internim pravnim aktima.

5) Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je Zakon o komunalnim delatnostima, Zakon o izvršenju i obezbeđenju, sa podzakonskim aktima, kao i interni pravni akti, Odluke i Rešenja nadležnih organa, kao i drugi Zakoni i podzakonski pravni akti, relevantni za rešavanje po zahtevima korisnika. Prikupljanje podataka od ugovrača, podnosioca zahteva, žalbe ili prigovora je zakonska obaveza i neophodan je uslov za rešavanje po navedenim zahtevima.

6) Podaci o primaocima podataka o ličnostima

JKP “Dunav Veliko Gradište“, u skladu sa odredbama Zakona o komunalnim delatnostima, u obavljanju poslova sarađuje sa policijom i komunalnom inspekcijom, a saradnja naročito obuhvata: međusobno obaveštavanje, razmenu informacija, razmenu podataka, pružanje neposredne pomoći i preduzimanje zajedničkih mera i aktivnosti od značaja za obavljanje komunalne delatnosti. JKP “Dunav Velio Gradište“ radi izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti i naplate naknade za izvršenu komunalnu uslugu nakon isteka roka utvrđenog za plaćanje dostavlja podatke radi pokretanja postupka pred nadležnim organima zbog neizvršenja zakonom utvrđenih obaveza od strane korisnika usluga.

7) Rok čuvanja podataka

Rok čuvanja podataka o ličnosti koje obrađuje JKP “Dunav Veliko Gradište“ može biti određen zakonom ili aktom donetim na osnovu zakona, ugovorom ili samom svrhom i potrebom obrade podataka. Podaci o korisnicima čuvaju se u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade. Podatke koji se obrađuju isključivo na osnovu pristanka JKP „Dunav Veliko Gradošte“ će obrađivati i čuvati dok se ne ostvari svrha obrade, odnosno do opoziva pristanka.

8) Prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju

U skladu sa Zakonom, lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju, imaju sledeća prava:

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od JKP “Dunav Veliko Gradište“ zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije propisane Zakonom.

Pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni.

Pravo na brisanje podataka o ličnosti pod uslovima propisanim Zakonom.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane JKP “Dunav Veliko Gradište“ ako je ispunjen jedan od slučajeva propisanim Zakonom.

Pravo na prenosivost podataka pod uslovima propisanim Zakonom.

Pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj, a sve u skladu sa Zakonom.

Pravo na informaciju o tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju.

Ukoliko se obrada zasniva na pristanku, lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

9) Pravo na pritužbu Povereniku

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku, ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo ovog lica da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite.

10) Bezbednost informacija

JKP “Dunav Veliko Gradište“ u svom poslovanju poštuje standarde koji se odnose na zaštitu i bezbednost informacija, što govori o tome da ovo preduzeće posluje sa poslovnim procesima na bazi principa sigurnosti i da je poslovna politika usmerena na stalna poboljšavanja u sistemu menadžmenta za bezbednost informacija, da se prema informacijama i podacima postupa odgovorno, kao i da se oni koriste i distribuiraju profesionalno i sigurno.

Pristanak za obradu podataka o ličnosti OBRAZAC

Pristanak za obradu podataka o ličnosti OBRAZAC