Позив за закључење уговора за закуп места на Робној – “Бувљој“ пијаци у Великом Градишту

Позивамо заинтересована лица да приступе у просторије ЈКП “Дунав Велико Градиште“ почев од 19. 12. 2022. године, након 10 часова – ради закључивања уговора за закуп места за 2023. годину на Робној – Бувљој пијаци у Великом Градишту.

УСЛОВ ЗА ОБНАВЉАЊЕ/ ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА ЈЕ ДА ЛИЦЕ ИЗМИРИ ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЈКП “ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ НА ИМЕ ЗАКУПА МЕСТА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА НАЈКАСНИЈЕ ДО МОМЕНТА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА (како би корисник задржао право приоритета закључења уговора за место које је користио претходне године,односно за закључење уговора уопште) – није могуће закључити уговор са лицем које има дуговање из претходних година све до момента измирења дуга.

Уколико за предметно место дуговања корисника не буду измирена у целости до 31. 12. 2022. године, то место биће у слободној продаји почев од 01. 01. 2023. године, првом лицу које се јави да закључи уговор и изврши уплату за место по редоследу уплате (дану и часу пријема уплате прве рате).

Износ закупа за прву зону је 15.000,00 динара, а за другу зону 10.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

I зона

Уговорена цена закупа плаћа се у три једнаке рате, од којих ће:

  • Прва рата у износу од 5.000,00 РСД бити уплаћено у моменту склапања уговора (пропусница за период од 01. 01. 2023. – 30. 04. 2023. године)
  • Друга рата у износу од 5.000,00 РСД од 15. 04. 2023. – 30. 04. 2023.године (период закупа покривен пропусницом 01. 05. 2023. – 31. 08. 2023. године) и
  • Трећа рата у износу од 5.000,00 РСД плаћање до 15. 08. 2023. године до 31. 08. 2023.године (период закупа покривен пропусницом од 01. 09. 2023. – 31. 12. 2023. године),

за шта ће закуподавац издати рачун Закупцу.

II зона

Уговорена цена закупа плаћа се у три једнаке рате,од којих ће:

  • Прва рата у износу од 3.500,00 РСД бити уплаћена у моменту склапања уговора (пропусница за период од 01. 01. 2023. – 30. 04. 2023. године)
  • Друга рата у износу од 3.500,00 РСД од 15. 04. 2023. – 30. 04. 2023. године (период закупа покривен пропусницом 01. 05. 2023. – 31. 08. 2023. године) и
  • Трећа рата у износу од 3.000,00 РСД плаћање до 15. 08. 2023. године до 31. 08. 2023. године (период закупа покривен пропусницом од 01. 09. 2023. – 31. 12. 2023. године),

За шта ће закуподавац издати рачун Закупцу.

При закључивању уговора о закупу места закупац је дужан да достави копију индетификационог документа (лична карта) и саобраћајне дозволе за возило којим ће вршити унос робе – улазити у бувљу пијацу (могу се ставити алтернативно два возила, уз напомену да се за једно продато место издаје само једна пропусница и да се на једно место роба допрема једним возилом).

При плаћању рате закупац добија ПРОПУСНИЦУ за улаз на пијацу коју ће закупац бити дужан да носи са собом и прикаже при уласку на пијацу овлашћеном лицу закуподавца.

Закупац је дужан да за сваку промену регистарских ознака пријави Закуподавцу ради издавања нове пропуснице за улазак на Робну-бувљу пијацу.

Пропусница ће садржати податке о: броју места, имену и презимену закупца (назив правног лица закупца), регистарска ознака возила закупца, датум важења пропуснице, број и датум закљученог уговора о закупу, потпис и печат закуподавца.

Закупац је дужан да при склапању уговора достави фотокопију саобраћајне дозволе из које ће се видети регистарске ознаке возила којим ће улазити у робну пијацу.

Рок важења пропуснице адекватан је плаћеном износу закупа. Лица која задоцне у плаћању рата закупа или плате мањи износ од уговореног неће добити пропусницу за тај период без обзира што имају закључен уговор о закупу места.

УКОЛИКО НЕ ЗАКЉУЧИТЕ УГОВОР ЗА МЕСТО КОЈЕ СТЕ КОРИСТИЛИ ДО 31. 12. 2022. ГОДИНЕ ИЛИ НЕ УПЛАТИТЕ ПРВУ РАТУ ЗАКУПНИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ до 10. 01. 2023. године, ВАШЕ МЕСТО ЋЕ БИТИ У СЛОБОДНОЈ ПРОДАЈИ ОСТАЛИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА, А ВАМА ЋЕ СЕ ДНЕВНА ПИЈАЧНА ТАКСА – УЛАЗ НА РОБНУ-БУВЉУ ПИЈАЦУ НАПЛАЋИВАТИ КАО ЛИЦУ КОЈЕ НЕМА ЗАКЉУЧЕН УГОВОР.