Ponovljena licitacija za šumu u Biskuplju

objavljeno u: Aktuelnosti, Oglasi

Ponovljeni javni poziv za javno nadmetanje prikupljanjem pismenih ponuda

Predmet javnog nadmetanja je prodaja doznačene neposečene drvne mase na panju na  KP.BR. 1857, K.O. Biskuplje, KP.BR. 1858 K.O. Biskuplje,  KP.BR. 1859 K.O. Biskuplje i na KP.BR. 2339 K.O. Biskuplje drvnih sortimenata  u šumi „na panju“, ukupne procenjene količine drvne mase za prodaju 1.240,14 m3.

Javni poziv za licitaciju

Ponuda za licitaciju

Model ugovora