Лицитација за шуму у Бискупљу поновљена

Поновљени јавни позив за јавно надметање прикупљањем писмених понуда

Предмет јавног надметања је продаја дозначене непосечене дрвне масе на пању на  КП.БР. 1857, К.О. Бискупље, КП.БР. 1858 К.О. Бискупље,  КП.БР. 1859 К.О. Бискупље и на КП.БР. 2339 К.О. Бискупље дрвних сортимената  у шуми „на пању“, укупне процењене количине дрвне масе за продају 1.240,14 m3.

Понуда за лицитацију

Јавни позив за лицитацију

Модел уговора